Große Not nach dem großen Sprung.(Buchbesprechung zu: Felix Wemheuer: Der Große Hunger. Hungersnöte unter Stalin und Mao, Rotbuch Verlag, Berlin 2012.)